triqs::gfs::gf_view::mesh

#include <triqs/gfs/gf_view.hpp>

Synopsis

gf_view::mesh_t const & mesh () const

Access the mesh